Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
IV ŚWIATOWY ZJAZD RODZIN OSADNIKÓW WOJSKOWYCH I CYWILNYCH KRESÓW WSCHODNICH

Uchwałą uczestników III Zjazdu Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do zorganizowania IV Światowego Zjazdu we wrześniu 2003 roku.
Przystępując do realizacji tej uchwały powołano komitet organizacyjny w następującym składzie: Antoni Tomczyk, Jerzy Baluch, Bożenna Kacpura, Włodzimierz Mikke, Maria Rey, Jan Rudziński, Bolesław Siemiątkowski, Anna Szlenkier, Jerzy Szymański, Janusz Szuba, Zofia Wilk, Mieczysław Wójcik.
Komitet sformułował szczegółowe zadania dla utworzonych przez siebie zespołów roboczych: biura i sekretariatu Zjazdu, zespołów ds. wyżywienia, ds. zakwaterowania, ds. uroczystości zewnętrznych, ds. dekoracji i dokumentacji Zjazdu, ds. transportu, ds. oprawy artystycznej i kontaktów z mediami oraz ds. likwidacji po Zjeździe.
Należy podkreślić, że poszczególne zespoły pracowały z pełnym poświęceniem, nie szczędząc czasu i wysiłku, co zaowocowało sprawnym przebiegiem Zjazdu.
Inną niezwykle ważną uchwałą III Zjazdu było zobowiązanie Zarządu Stowarzyszenia do opracowania projektu i wykonania sztandaru Stowarzyszenia, który miał być przygotowany do poświęcenia na IV Zjeździe.
Było to zadanie bardzo trudne do wykonania z uwagi na brak doświadczenia w tej dziedzinie oraz funduszy na ten piękny cel. Jednakże szczodrość około 170 ofiarodawców, nadsyłających datki na sztandar, a także silna motywacja całego Stowarzyszenia, pomogły pokonać wszelkie trudności. Cały Zarząd Stowarzyszenia angażował się w prace związane z wykonaniem Sztandaru, jednak na szczególne wyróżnienie zasługują: Mieczysław Wójcik, Janusz Szuba i Jan Baluch.

6 września 2003 roku o godzinie 10.15 Antoni Tomczyk - I wiceprezes Stowarzyszenia, dokonał uroczystego otwarcia obrad IV Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich - prosząc o wprowadzenie sztandaru Stowarzyszenia i odśpiewanie hymnu narodowego, a następnie odczytał listę szesnastu osób które odeszły od nas za wieczną wartę w okresie od III Zjazdu w 2001 roku.
Ksiądz Stanisław Małkowski, wnuk osadnika, poprowadził modlitwę w intencji ww. zmarłych i udzielił błogosławieństwa naszemu Zjazdowi.

Po modlitwie powitano gości przybyłych na Zjazd:

 • Panią Mariannę Szuba - Tomaszewską, żonę osadnika Stanisława Szuby z osady Budowla;

 • Pana Stanisława Mikke - Wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Walk i Męczeństwa;

 • Pana gen. Wacława Szklarskiego - Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych;

 • Pana Krzysztofa Długołęckiego - przedstawiciela Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON;

 • Pana Mirosława Suleja - przedstawiciela Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;

 • Pana Romualda Kołudzkiego-Stobbe - Prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej oraz pana Włodzimierza Kiecunia, członka Zarządu tego Stowarzyszenia;

 • Pana Jerzego Myrchę - Prezesa Społecznej Fundacji POLONIA MATER NOSTRA EST;

 • Panią Teresę Buczyńską, malarkę, autorkę obrazu Matki Boskiej, wyhaftowanego na naszym sztandarze oraz panią Stanisławę Ryszewską, która zebrała pieniądze na wykonanie kopii obrazu i przekazanie go dla Katedry w Łucku;

 • Chór Sybiraków pod dyrekcją prof. Iwony Ejsmond, przybyły z Łodzi, a także najmłodszych gości Zjazdu - zespół muzyczno-recytatorski "Prawnuki", przygotowany przez panią Zofię Rosińską;

 • Gości przybyłych zza wschodniej granicy:

  • Panią Marię Sulimę - Prezesa Stowarzyszenia Polska Macierz Szkolna w Brześciu oraz jej zastępczynię Eugenię Seredyńską;

  • Panią Marię Zmitrowicz - wnuczkę Białorusina Jakuba Zmitrowicza, który uratował przed śmiercią 6 osadników podczas wrześniowych rozpraw z Polakami;

 • Przedstawicieli Prasy, Radia i Telewizji.

Po wyborze Prezydium Zjazdu, Komisji Uchwał i Wniosków oraz po uzgodnieniu regulaminu obrad rozpoczęły się obrady plenarne.
W pierwszym i drugim dniu Zjazdu głos zabierali: Stanisław Mikke, Romuald Stobbe-Kołudzki, Jerzy Myrcha, Stanisława Ryszewska, Maria Sulima, Kazimierz Szymański, Janusz Szuba, Janina Smogorzewska, Adam Wieczorek, Wacław Wierzbicki, Helena Klein, Janina Muszyńska, Adolf Kołodziej, Stefan Mączka, Stanisław Rymaszewski.
Między wystąpieniami mówców na estradzie gościliśmy Chór Sybiraków, a także zespół dziecięcy "Prawnuki" składający się z autentycznych prawnuków osadników.
Chór Sybiraków, prezentujący repertuar legionowy i kresowy, oczarował widownię i nagradzany był rzęsistymi brawami. Natomiast zespół "Prawnuki" okazał się wielką rewelacją, budził wzruszenie i wyciskał łzy, a kierowniczka zespołu p. Zosia Rosińska zbierała liczne gratulacje.

Swoje książki zaprezentowali na Zjeździe:

 • Janina Smogorzewska - "Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945",

 • Felicja Konarska - "Kolory w szarości",

 • Stanisław Rymaszewski - "Wykarczowani zza Buga".

Między występami odbyło się uroczyste wbijanie gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru przez 37 ofiarodawców, którzy wyróżnili się wysokością wpłat na sztandar.
Postulaty wygłaszane podczas wystąpień dyskutantów były odnotowane przez protokolanta Zjazdu oraz przez Komisję Uchwał i Wniosków i stanowić będą wytyczne do pracy Zarządu Stowarzyszenia.
Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się wspólną biesiadą, którą uświetnił zespół "Saszenków" z Litwy, a także wystąpienia poetyckie p. Marii Sulimy oraz p. Barbary Powroźnik.

W drugim dniu Zjazdu uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, braliśmy udział w uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku "Poległym i Pomordowanym na Wschodzie". Komendantem podniosłej uroczystości poświecenia sztandaru, wykonywanej zgodnie z ceremoniałem wojskowym, był kawaler orderu Virtuti Militari mjr Bolesław Siemiątkowski. Poświęceniu sztandaru towarzyszyła asysta wojskowa ze sztandarem WP i sygnalistą, a ksiądz kapelan wygłosił homilię o losach osadników Kresów Wschodnich.
Po zakończeniu Mszy Św. p. Maria Rey w imieniu uczestników Zjazdu złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy pamiątkowej osadników, umieszczonej w kruchcie Katedry podczas I Zjazdu w 1997 roku.
Kolejne chwile wzruszeń przeżywaliśmy podczas składania wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza, u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy pomniku "Poległym i Pomordowanym na Wschodzie".
Po zakończeniu uroczystej zmiany wart oklaskiwaliśmy na Pl. Zwycięstwa defiladę kompanii honorowej. Wszędzie towarzyszyła nam asysta wojskowa, a policja pilotowała przejazd przez miasto autokarów przewożących uczestników IV Zjazdu.
Po południu drugiego dnia Zjazdu przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adam Wieczorek odczytał sformułowane przez Komisję uchwały i wnioski, które następnie przyjęto jednogłośnie.
Pełny tekst protokółu prezentujemy w KRESOWYCH STANICACH na stronie 31.
Zjazd zakończono odśpiewaniem Roty i uroczystym wyprowadzeniem sztandaru z sali obrad.

Antoni Tomczyk

Designed by M.Sz.