Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
STATUT ZWIĄZKU OSADNIKÓW
WARSZAWA 1936

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Związek Osadników", w skróceniu "ZOS". Związek jest instytucją społeczną nieobliczoną na zysk.

§ 2.

Terenem działalności Związku jest cały obszar Rzeczypospolitej. Siedzibą Związku jest m. st. Warszawa.

§ 3. Cel.

Celem Związku jest zrzeszenie tych wszystkich osób, które przy pomocy akcji społecznej, gospodarczej i oświatowej zechcą pracować:

 1. nad utrwaleniem podstaw naszej niezależności państwowej, zdobytej wielkim wysiłkiem żołnierza, oraz nad dalszym rozwojem Państwa i zdobyciem dla niego mocarstwowego stanowiska w świecie,

 2. nad podniesieniem na wyższy poziom gospodarczy kraju, a zwłaszcza ziem wschodnich,

 3. nad wychowaniem jaknajszerszych mas ludowych na świadomych swych zadań obywateli Państwa.

Racjonalna przebudowa ustroju rolnego, otoczenie opieką rzesz osadniczych, wychowanie ich w poczuciu obowiązków i praw w stosunku do Państwa, obrona interesów, oraz współdziałanie z właściwemi władzami przy przeprowadzaniu akcji osadniczej i akcji naprawy ustroju rolnego należy do najbardziej zasadniczych zadań Związku.

§ 4. Działalność.

Dla osiągnięcia powyższych celów Związek, zachowując obowiązujące prawa i przepisy:

 1. prowadzi jaknajszerszą działalność kulturalno-oświatową i gospodarczą tak wśród członków, jak i wśród ludności miejscowej, współdziała z innemi organizacjami o podobnym typie;

 2. organizuje placówki oświatowe, domy ludowe, szkoły, bursy, kursy dokształcające i zawodowe, tworzy bibljoteki, muzea, urządza wycieczki, wystawy, pokazy, zjazdy, przedstawienia, zbiórki, oraz wszelkiego rodzaju imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym nieobliczone na zysk;

 3. organizuje placówki gospodarcze, współdziała i współpracuje z or-ganizacjami rolniczemi i spółdzielczemi, pozostawiając im fachową opiekę nad działalnością gospodarczą osadnictwa;

 4. tworzy ogniska, związki powiatowe i wojewódzkie, celem podtrzymania łączności ideowej i koleżeńskiej pomiędzy osadnikami;

 5. udziela pomocy prawnej swym członkom przez pisanie podań, odwołań, skarg i t.p. do władz, urzędów i instytucyj państwowych, samorzą-dowych i sądów, oraz stoi na straży obrony interesów i spraw osadniczych na terenie władz urzędów, instytucyj państwowych i samorządowych;

 6. prowadzi pracę sportową i wychowania fizycznego, buduje własne boiska, strzelnice, pływalnie, urządza zawody, ćwiczenia, oraz te wszystkie imprezy, które będą zmierzały do podniesienia sprawności i tężyzny fizycznej swych członków;

 7. organizuje akcję pomocy koleżeńskiej przez powołanie do życia od-powiednich instytucyj samopomocowych, biur pośrednictwa, zakładów opiekuńczych i t.p.;

 8. utrzymuje swój organ prasowy, drukuje sprawozdania, wydaje te wszystkie publikacje i t.p., które odnoszą się do zakresu działalności Związku;

 9. daje inicjatywę i powołuje do życia te wszystkie związki i placówki, które do podniesienia gospodarczego i kulturalnego, zwłaszcza ziem wschodnich, okażą się konieczne;

 10. podejmuje te wszystkie prace, które z biegiem czasu okażą się nie-zbędne dla urzeczywistnienia celu i zadań organizacji.

§ 5.

Związek Osadników jest osobą prawną, może kupować, sprzedawać, zastawiać, wydzierżawiać ruchomości i nieruchomości, zawierać wszelkiego rodzaju umowy i przyjmować zobowiązania, prowadzić na swój rachunek i pod swoją firmą wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, dochodzić swych praw i odpowiadać przed sądem i urzędami na zasadzie praw ogólnych.
Związek używa okrągłej pieczęci z napisem: "Związek Osadników" oraz takiejże pieczęci podłużnej.
Oddziały wojewódzkie i powiatowe używają pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem: "Rada Wojewódzka Związku Osadników" i "Związek Osadników powiatu . . . . . . . . . .", oddziały lokalne używają jedynie pieczęci z napisem: "Ognisko Osadników w. . . . . . . . . . ZOS".
Wszelkie akta w imieniu Związku podpisuje Zarząd Główny w osobach dwu swych członków - akta mniejszej wagi może podpisywać jeden z członków Zarządu Głównego. Akta oddziałów podpisują analogicznie ich Zarządy.

§ 6. Członkowie.

 1. Członkiem ZOS, może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej nieposzlakowanej czci, posiadający osadę lub mający prawo do otrzy-mania osady wojskowej, pełnoletni członkowie ich rodzin, oraz ich prawni zastępcy, lub administratorzy osad, oraz osoby, których współpraca z osadnictwem byłaby pożyteczna i wskazana.
  Członków przyjmuje Zarząd Główny bądź bezpośrednio, bądź za po-średnictwem swych oddziałów na podstawie pisemnej deklaracji na pole-cenie przynajmniej 2-ch członków organizacji. Wojskowi w służbie czyn-nej są przyjmowani tylko na zasadzie złożonej deklaracji.

 2. Członkiem honorowym ZOS może zostać osoba dla osadnictwa spe-cjalnie zasłużona, której tę godność nada Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek Rady Naczelnej.

§ 7.

Każdy członek Związku ma prawo:

 1. korzystać ze wszystkich urządzeń, pomocy i instytucji Związku, w myśl obowiązujących dla tych instytucyj przepisów,

 2. w granicach działalności związku korzystać z opieki tak dla siebie jak i swej rodziny,

 3. posiadać czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Związku.

Członkowie honorowi posiadają te wszystkie uprawnienia co członkowie zwyczajni, nie są natomiast zobowiązani do opłacania składek człon-kowskich.

§ 8.

Obowiązkiem każdego członka Związku jest:

 1. stać na straży interesów Rzeczypospolitej, jej rozwoju i mocarstwo-wego stanowiska,

 2. brać czynny udział w życiu społecznem,

 3. przyczyniać się do rozwoju Związku i osadnictwa wogóle, bronić honoru organizacji i jej członków,

 4. zachować karność wobec władz organizacji, przestrzegać przepisów statutu i regulaminów,

 5. płacić przepisane składki członkowskie.

§ 9.

Członkiem ZOS przestaje się być przez: 1. wystąpienie, 2. wykluczenie, 3. śmierć.

 1. Wystąpić z organizacji można na podstawie pisemnej deklaracji, zgłoszonej do Zarządu Głównego bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniego oddziału. Występujący członek jest obowiązany przedtem uregulować swe zobowiązania, zaciągnięte wobec Związku.

 2. Wykluczyć członka może Zarząd Główny z inicjatywy własnej, na wniosek któregokolwiek ze swoich oddziałów, lub na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, gdy ten:

 1. nie płaci składek członkowskich w ciągu 6-ciu miesięcy bez uzyskania odroczenia płatności tychże,

 2. dopuści się czynu niehonorowego, co zostanie stwierdzone przez wyrok Sądu Państwowego, orzeczenie Sądu Honorowego, lub Sądu Kole-żeńskiego Związku,

 3. działa na szkodę Związku, lub osadnictwa słowem, pismem lub czynem,

 4. łamie karność organizacyjną w wystąpieniach zewnętrznych organizacji.

Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Naczelnej ZOS w terminie dwumiesięcznym od chwili otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.

§ 10.

Zarząd Główny, lub na podstawie upoważnienia Zarządu jego organy wykonawcze mają prawo zawiesić daną osobę w charakterze członka, o ile jej postępowanie może się stać podstawą do wykluczenia z organizacji (§ 9). Zawieszonemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 2-tygodniowym od chwili otrzymania decyzji o zawieszeniu do odpowiedniego Sądu Koleżeńskiego, który jedynie rozstrzyga, czy istniała statutowa podstawa do zawieszenia. Orzeczenie Sądu jest dla władz Związku obowiązujące.

§ 11. Fundusze.

Fundusze Związku powstają:

 1. ze składek członkowskich,

 2. z opłat za wykonanie ustalonych regulaminowo czynności wobec członków, lub osób trzecich,

 3. z kredytów lub subwencyj od instytucyj rządowych, lub samorządo-wych,

 4. z ofiar, darowizn, zapisów, legatów i t.p. instytucyj i osób prywatnych,

 5. z dochodów pochodzących z urządzanych imprez lub przedsiębiorstw, prowadzonych przez Związek.

Składka członkowska we wszystkich ogniwach organizacji łącznie wynosi 6 złotych rocznie.
Rada Naczelna swoją uchwałą dokona rozdziału składki pomiędzy zasadnicze oddziały organizacyjne. Zarząd Główny ma prawo w wyjątkowych wypadkach upoważnić oddziały organizacyjne, które wystąpią w tej sprawie z odpowiednio umotywowanym wnioskiem, do pobierania dopłaty do składki członkowskiej na rzecz tych oddziałów do wysokości 50% składki zasadniczej.
Zarząd Główny z zachowaniem istniejących przepisów ma prawo powołać do życia specjalne fundacje, fundusze stypendjalne i t.p. na podstawie specjalnie ustalonych statutów, czy regulaminów, zatwierdzonych przez Radę Naczelną. W łonie Związku z funduszów związków powiatowych i wojewódzkich mogą być na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny tworzone oddzielne majątki oddziałów powiatowych i wojewódzkich. Majątek ZOS, znajdujący się na terenie oddziału, pozostaje z reguły w administracji tegoż.

§ 12.

Członkowie Zarządu Głównego otrzymują djety i zwrot kosztów podróży w ramach uchwa1onego budżetu ZOS. Godności członków Zarządu, delegatów na Walne Zjazdy, członków Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej są honorowe.
Otrzymują oni zwroty kosztów podróży bądź z kasy ZOS, bądź z oddziałów, do których należą.

§ 13. Władze Związku.

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów,

 2. Rada Naczelna,

 3. Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna, oraz oddziały wojewódzkie, powiatowe i ogniska, jako niższe ogniwa organizacyjne.

§ 14.

Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny raz do roku.
Głos decydujący na Walnym Zjeździe Delegatów posiadają:

 1. delegaci wybrani przez poszczególne oddziały ZOS w stosunku 1:50. Sposób dokonania wyboru delegatów ustali regulaminowo Zarząd Główny,

 2. członkowie Zarządu Głównego i ich zastępcy, członkowie Komisji Rewizyjnej, Rady Naczelnej, Koleżeńskiego Sądu Głównego, oraz przed-stawiciele instytucyj prowadzonych przez ZOS, którym to prawo przyzna Rada Naczelna.

Uchwały na Walnym Zjeździe Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej;
Walny Zjazd Delegatów, przepisowo zwołany, jest prawomocny przy obecności przynajmniej 1/3 uprawnionych do głosu delegatów.
Otwiera Walny Zjazd i na nim przewodniczy prezes Zarządu Głównego, pozostałych członków Prezydjum Zjazdu w składzie 4 - 6 osób wybierają delegaci.
W razie nieobecności 1/3 uprawnionych do głosu delegatów, Zjazd zwołany w drugim terminie, conajmniej w godzinę później, jest prawomocny bez względu na ilość obecnych, o czem winna być wzmianka w zawiadomieniach. W razie ważnej i pilnej potrzeby Zarząd Główny na mocy uchwały własnej, lub na żądanie Rady Naczelnej lub Komisji Rewizyjnej w terminie nie późniejszym jak dni 30 zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów.
Wszystkie przepisy statutu, odnoszące się do Zjazdu zwyczajnego, odnoszą się również i do Zjazdu nadzwyczajnego.
Walne Zjazdy Delegatów winien zwoływać Zarząd Główny za pomocą rozesłania odpowiedniego zawiadomienia do oddziałów wojewódzkich i powiatowych, przynajmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

 2. Zatwierdzenie bilansów i sprawozdań Zarządu Głównego, Rady Na-czelnej i Komisji Rewizyjnej, oraz udzielenie skwitowania,

 3. Zatwierdzanie budżetów,

 4. Większością 2/3 głosów uchwalanie zmian statutu i likwidacji Związku,

 5. Regulowanie wszystkich spraw zasadniczych, które nie leżą w kom-petencji niższych organów, lub też których organa te załatwić nie były w możliwości.

§ 16. Rada Naczelna.

W skład Rady Naczelnej wchodzą: prezesi związków powiatowych i wojewódzkich, lub ich zastępcy, oraz Zarząd Główny. Przewodniczący Radzie Naczelnej Prezydjum w składzie 3 osób: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybieranych przez samą Radę na przeciąg 1 roku.

§ 17.

Rada Naczelna jest organem nadzorczym i pośredniczącym między Za-rządem Głównym a Walnym Zjazdem Delegatów. Do kompetencji Rady Naczelnej należy:

 1. udzielanie Zarządowi Głównemu dyrektyw co do kierunku pracy i wykonania wniosków przez Zjazd uchwalonych,

 2. zezwalanie na kupno, sprzedaż, oraz hipoteczne obciążenie nieru-chomości, stanowiących własność Związku za wyjątkiem majątku, pozo-stającego w wyłącznem użytkowaniu oddziałów powiatowych lub woje-wódzkich, co do których zezwoleń udziela Zarząd Główny,

 3. w razie konieczności wprowadzać zmiany w uchwalonym przez Zjazd budżecie,

 4. zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu Głównego w razie stwierdzonej szkodliwej dla organizacji działalności ta-kowych, powołując na ich miejsce odpowiednich zastępców,

 5. zatwierdzanie kooptacji, dokonanych przez Zarząd Główny, lub po-woływanie nowych kandydatów dla uzupełnienia składu Zarządu,

 6. wybór Koleżeńskiego Sądu Głównego ZOS oraz zatwierdzanie re-gulaminu postępowania przed Sądami Koleżeńskiemi ZOS. Mandaty członków dokooptowanych przez Zarząd Główny czy przez Radę do Zarządu Głównego trwają do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

Rada Naczelna zbiera się przynajmniej 3 razy do roku w terminach ustalonych przez Prezydjum. Radę Naczelną zwołuje prezes Rady lub jego zastępca za pośrednictwem Zarządu Głównego z inicjatywy Prezydjum Rady, Zarządu Głównego lub 8 członków Rady Naczelnej.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Uchwały Rady Naczelnej są dla Zarządu Głównego obowiązujące.

§ 18. Zarząd Główny.

Zarząd Główny jest organem kierującym i wykonawczym. Składa się on z 10 osób: 9 wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów ZOS na przeciąg 3 lat i sekretarza generalnego, powoływanego przez Zarząd Główny. Co rok l/3 członków Zarządu Głównego, początkowo drogą losowania, a następnie starszeństwa wyboru ustępuje z Zarządu. Zastępców członków Zarządu Głównego w liczbie 3 osób wybiera Walny Zjazd Delegatów na przeciąg 1 roku.
Prezydjum Zarządu Głównego składa się: z prezesa, wybieranego przez Walny Zjazd Delegatów, dwóch viceprezesów, wybieranych na przeciąg jednego roku na pierwszem plenarnem konstytucyjnem zebraniu Zarządu Głównego, oraz sekretarza generalnego. Zarząd Główny wybiera na Pierwszem konstytucyjnem zebraniu stale urzędującego członka Prezydjum.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. ogólne kierownictwo pracami organizacji i reprezentacja jej nazewnątrz,

 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia, udzielanie pozwoleń na tran-zakcje majątkowe w odniesieniu do majątku, zarządzanego przez oddziały,

 3. wydatkowanie w ramach uchwalonego budżetu,

 4. przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie członków organizacji,

 5. władza zwierzchnia w stosunku do oddziałów wojewódzkich i po-wiatowych oraz ognisk, a więc: otwieranie, zamykanie, zawieszanie, kontrola nad działalnością, oraz wyznaczanie swoich delegatów do likwidacji lub kierowania pracą oddziałów zawieszonych, rozwiązanych lub organizujących się. Zarząd Główny może swoje uprawnienia pod tym względem przelać na swoje niższe ogniwa organizacyjne,

 6. przyjmowanie i zwalnianie sekretarza generalnego,

 7. składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów, Radzie Naczelnej i Komisji Rewizyjnej,

 8. wykonywanie tych wszystkich czynności, które nie zostały zastrzeżone innym organom.

Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 5 osób.
Płatny personel kalncelaryjny i instruktorski angażuje i zwalnia Prezydjum Zarządu Głównego.

§ 19. Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym, czuwa nad prawidłowością rachunkowości i administracji stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 3 zastępców, wybieranych na przeciąg 1 roku przez Walny Zjazd Delegatów Związku.
Jest ona obowiązana przynajmniej raz do roku przed Walnym Zjazdem Delegatów przeprowadzić gruntowne zbadanie ksiąg i dowodów kasowych.
Uchwalenie skwitowania dla Zarządu Głównego może nastąpić tylko na podstawie zbadania zamknięcia przez Komisję Rewizyjną.
Członkowie Zarządu Głównego nie mogą równocześnie być członkami Komisji Rewizyjnej i naodwrót.
Rachunkowość winna być prowadzona zgodnie z przepisami prawa i przyjętemi zwyczajami.

§ 20. Sąd Koleżeński Związku.

Sąd Koleżeński ZOS składa się z dwu instancyj: I instancja przy oddziale wojewódzkim i II instancja przy Zarządzie Głównym. Sąd przy oddziale wojewódzkim ZOS składa się z 5 osób i 3 zastępców, przyczem komplet sądzący składa się z 3 osób wyznaczonych każdorazowo przez prezesa Sądu. Sąd ten jest wybierany na przeciąg 1 roku na Walnem Zebraniu Wojewódzkiem. Walne Zebranie Wojewódzkie może wybrać podwójny skład Sądu; Sąd Główny jest wybierany również na rok w składzie 5 osób i 3 zastępców przez Radę Naczelną ZOS. Komplet sądzący może się. składać z 3 lub 5 osób w zależności od decyzji prezesa Sądu. Rada Naczelna ma prawo wybrać podwójny skład Sądu.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego ZOS należy:

 1. rozstrzyganie zatargów pomiędzy członkami Związku bądź w cha-rakterze polubowny, bądź w charakterze honorowym,

 2. rozstrzyganie zatargów pomiędzy oddziałami ZOS, lub pomiędzy oddziałami i Zarządem Głównym,

 3. interpretacja legalności zarządzeń władz organizacji, przyczem prawo decyzji w tych sprawach ma jedynie Sąd Główny.

Sąd Główny jest instancją odwoławczą od orzeczeń wojewódzkich, oraz instancją rozstrzygającą w sprawach przekazanych mu przez Zarząd Główny, Radę Naczelną lub Komisję Rewizyjną. Postępowanie w Sądach regulują szczegółowe regulaminy, zatwierdzone przez Radę Naczelną. Sądy ZOS działają zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, a w sprawach honorowych zgodnie ze statutem oficerskich Sądów Honorowych. Wojskowi w służbie czynnej Sądom Koleżeńskim nie podlegają.
Prawomocne orzeczenie Sądu jest obowiązujące dla członka. Niepoddanie się takim orzeczeniom powoduje wykluczenie członka z organizacji.

§ 21, Oddziały ZOS.

Pracę na terenie ZOS prowadzi za pośrednictwem swych oddziałów wojewódzkich pod nazwą "Rada Wojewódzka Związku Osadników w. . . . . . . . . . . .", powiatowych pod nazwą: "Związek Osadników pow. . . . . . . . . . .", lokalnych pod nazwą: "Ognisko Osadników w . . . . . . . . . ZOS".
Wszystkie oddziały powstają bądź z inicjatywy własnej Zarządu Głównego, bądź z inicjatywy odpowiednio niższych organów ZOS. W tym ostatnim wypadku jest wymagana wyraźna aprobata Zarządu Głównego.
Wszelkie uchwały odpowiednich władz oddziałów są podawane do wiadomości Zarządu Głównego, który ma prawo zgłosić sprzeciw, względnie uchwałę unieważnić.
Zarząd Główny za działalność szkodliwą dla organizacji lub osadnictwa, za złamanie statutu, regulaminów, lub prawomocnych uchwał władz organizacji, za nieudolne prowadzenie pracy, za brak dostatecznego zainteresowania się sprawami członków, oraz za inne niewymienione działania na szkodę organizacji - ma prawo rozwiązać lub zawiesić odpowiednie ciała wykonawcze poszczególnych oddziałów. Zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się w ciągu 2 tygodni do Rady Naczelnej, która rozstrzyga ostatecznie w terminie nie późniejszym jak 2 miesiące. Z analogicznych powodów i w analogiczny sposób Rada Naczelna ma prawo na wniosek Zarządu Głównego rozwiązać poszczególne oddziały. Odwołanie od tej decyzji służy zainteresowanym do Walnego Zjazdu Delegatów. Zarządowi Głównemu przysługuje prawo zwoływania z własnej inicjatywy zebrań walnych, oraz zebrań władz poszczególnych oddziałów lub wydawanie poleceń pod tym względem odpowiednio niższym organom pośrednim. Przepisy niniejszego paragrafu odnoszą się do oddziałów wszystkich stopni. Zarząd Główny na mocy specjalnej uchwały może w części lub całości przelać swe uprawnienia, wynikające z tego paragrafu na swe organy pośrednie.

§ 22. Ogniska Osadników.

Najniższą jednostką organizacyjną Związku jest "Ognisko Osadników". Dla założenia Ogniska potrzeba jest minimum 7 osób.
Najniższą władzą Ogniska jest Walne Zebranie, ono wybiera władze Ogniska, daje im dyrektywy, ono udziela skwitowania z działalności. Walne zebrania Ogniska winny się odbywać przynajmniej raz na dwa miesiące, to znaczy minimum 6 razy do roku. Zarząd Ogniska składa się z 3 osób: prezesa, sekretarza i viceprezesa, który jednocześnie jest skarbnikiem i jest wybierany na przeciąg jednego roku.
Komisja Rewizyjna Ogniska składa się również z 3 osób, wybieranych na 1 rok. Zarząd Ogniska kieruje pracami i reprezentuje Ognisko nazewnątrz. Prezes Ogniska lub w jego zastępstwie viceprezes zwołuje zebrania Ogniska i na nich przewodniczy. Zarząd Ogniska winien się zbierać przynajmniej raz na miesiąc. Komisja Rewizyjna jest obowiązana przynajmniej 2 razy do roku skontrolować działalność finansową Zarządu, prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz celowość dokonanych wydatków, o ile nie były przewidziane budżetem. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania Zebrania, a Zarząd jest obowiązany w ciągu miesiąca to żądanie wykonać.

§ 23. Oddziały powiatowe Związku.

 1. W każdym powiecie, w którym zostały zorganizowane przynajmniej 4 Ogniska Zarząd Główny ma prawo uruchomić Oddział Powiatowy ZOS.

 2. Najwyższą władzą Powiatowego Związku Osadników jest Walne Zebranie, zwoływane przez Zarząd powiatowy przynajmniej raz do roku. Zarząd Główny i Rada Wojewódzka mają prawo zażądać zwołania walnego zebrania, co Zarząd powiatowy winien uskutecznić w ciągu 1 miesiąca. Zawiadomieniu o walnem zebraniu winne być rozesłane na piśmie wraz z porządkiem obrad do wszystkich Ognisk osadników, Rady Wojewódzkiej i Zarządu Głównego przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Walne zebranie P. Z. O. Jest prawomocne przy obecności przynajmniej l/3 członków Związku. Walne zebranie P. Z. O. zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych. Wszystkie uchwały na walnem zebraniu powiatowem zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głos przewodniczącego rozstrzyga.

 3. W walnem zebraniu powiatowem mają prawo wziąć udział z głosem decydującym wszyscy członkowie ZOS przynależni do danego powiatu.

 4. Do kompetencji walnego zebrania powiatowego należy:

 1. wybór zarządu w składzie 5-ciu osób i dwóch zastępców na przeciąg jednego roku i komisji rewizyjnej w składzie 3-ch osób i 2-ch zastępców również na przeciąg jednego roku,

 2. wybór delegatów na walne zjazdy delegatów ZOS i Rady Wojewódzkiej,

 3. zatwierdzanie bilansów i sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz udzielanie skwitowania,

 4. zatwierdzanie budżetów,

 5. regulowanie najważniejszych spraw z życia osadniczego na terenie danego powiatu, nienależących do kompetencji władz P. Z. O..

 6. Reprezentantem osadnictwa danego powiatu, kierownikiem prac, odpowiadającym za majątek i fundusze organizacji oraz wykonywawcą uchwał i poleceń władz organizacji jest zarząd powiatowy. Prezesa Zarządu P. Z. O. wybiera walne zebranie, inni członkowie zarządu na pierwszem konstytucyjnem zebraniu po walnem zebraniu pomiędzy sobą rozdzielają funkcje i pracę w zarządzie P. Z. O.

 1. Komisja Rewizyjna jest obowiązana przynajmniej 2 razy do roku skontrolować działalność finansową Zarządu P. Z. O., prawidłowość pro-wadzenia ksiąg rachunkowych, celowość dokonanych wydatków, o ile nie były przewidziane budżetem, oraz zabezpieczyć inwentarze i majątek ZOS oddany pod opiekę P. Z. O. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania walnego zebrania powiatowego, a zarząd jest obowiązany najpóźniej w ciągu miesiąca to żądanie wykonać.

 2. Protokóły walnych zebrań P. Z. O., protokóły kontroli sporządzone przez Komisję Rewizyjną, Zarząd P. Z. O. jest obowiązany przesłać do Za-rządu Głównego ZOS za pośrednictwem Rady Wojewódzkiej w ciągu dni 14 od chwili odbycia się tych zebrań lub zakończenia kontroli.

 3. Dla wydania opinji o ważniejszych sprawach, dotyczących osadnictwa danego powiatu, oraz dla należytego przygotowania walnych zebrań, mogą być przez zarząd powiatowy zwołane zebrania delegatów ognisk. W zebraniu delegatów ma prawo wziąć udział każde Ognisko przez jednego przedstawiciela, a Ogniska liczące ponad 15 osób - przez dwóch przedstawicieli. Zebranie delegatów jest prawomocne przy obecności przynajmniej 1/3 delegatów, uprawnionych do głosu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 24. Rady Wojewódzkie.

Rada Wojewódzka ZOS jest organem utrzymującym łączność i koordy-nującym działalność powiatowych oddziałów ZOS na terenie województwa.

Do kompetencji Rady Wojewódzkiej należy:

 1. reprezentacja i obrona praw i interesów członków wobec władz I i II instancji,

 2. informowanie Zarządu Głównego w sprawach osadnictwa danego województwa,

 3. kontrola nad działalnością oddziałów powiatowych i lokalnych,

 4. załatwianie tych wszystkich spraw, które zostaną Radom poruczone przez Zarząd Główny.

Zakres kompetencji Rady Wojewódzkiej może być przez Zarząd Główny rozszerzony lub zwężony.

Rada składa się:

 1. z Prezydjum w składzie 3 osób: prezesa, viceprezesa i sekretarza, wybieranych na przeciąg jednego roku przez walne zebranie wojewódzkie,

 2. z prezesów poszczególnych powiatowych związków osadników lub ich zastępców,

 3. oraz jednego delegata Zarządu Głównego ZOS.

W Walnem Zebraniu wojewódzkiem z głosem decydującym biorą udział:

 1. po 7 delegatów od każdego z powiatowych oddziałów wybieranych przez Walne zebranie, lub Zjazdy delegatów w powiecie, w tem prezesi oddziałów powiatowych lub ich zastępcy,

 2. członkowie Rady.

Walne Zebrania są prawomocne przy obecności przynajmniej l/3 upraw-nionych do głosu. W razie niedojścia do skutku pierwszego zebrania spowodu braku kompletu, następne zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Zebrania Rady winny się odbywać przynajmniej raz na kwartał i są prawomocne przy obecności conajmniej 4 osób. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Walne Zebranie wojewódzkie zwołuje Prezydjum Rady z inicjatywy własnej, na żądanie przynajmniej 3 oddziałów powiatowych, wyrażone w odpowiednich uchwałach Walnych zebrań powiatowych, oraz na żądanie Zarządu Głównego. Uchwały Rady Wojewódzkiej są, obowiązujące dla powiatów i ognisk.
Przy Radzie Wojewódzkiej funkcjonuje Sąd Koleżeński I instancji, wybierany na przeciąg 1 roku przez Walne Zebranie wojewódzkie.

§ 25. Likwidacja.

Likwidacja Związku może nastąpić na mocy uchwały dwu Walnych Zjazdów Delegatów, powziętej większością przynajmniej 2/3 głosujących na zebraniu. Drugi skolei Walny Zjazd Delegatów, uchwalający likwidację, winien ustalić skład Komisji Likwidacyjnej i przeznaczenie funduszów i majątku Związku na cele społeczne. W razie niepowzięcia odpowiedniej uchwały, majątek i fundusze przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Na mocy decyzji Komisarza Rządu m. st. Warszawy z dnia 16 marca 1936 r. Nr. BSII-6/871 wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94 poz. 808) ponownie wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Komisarjatu Rządu m. st. Warszawy pod Nr. 797 stowarzyszenie (związek) pod nazwą Związek Osadników, w skróceniu "ZOS".

Warszawa. dnia 16 marca 1936 r.

Za Komisarza Rządu
(-) Runge
Tadeusz Runge
Zast. Naczelnika Wydz. Bezpieczeństwa

Designed by M.Sz.